» ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  TROJJ BOJJ AKCE |  SBTC CZ AKCE |  VIDEOGALERIE LBT |  TREADMILL RACE |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAČNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  OSTATNÍ AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  BULL TRENINGY  |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
Všechny fotografie a texty na této webové stránce podléhají autorským právům STAF BULL SHOW - LUCKY BULL TEAM spadající pod řád ministerstva zemědělství platí i pro fota pořízená na akcích - pořádané pod záštitou tohoto řádu / v případě že by fotky měli sloužit ke komerčním účelům_propagacím firem / vyjma souhlasu majitelů licence/řádu ad_ Pavel Renner/Daniel Žďárský
VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH

LUCKY BULL TEAM

Co říci úvodem stručně, jasně a vystižně
?

Jsme parta lidí, která se zabývá chovem psů teriérů typu bull : Americký pitbulteriér APBT, Americký stafordširský teriér AST , Stafordširský bulteriér SBT a Anglický bulteriér ABT. Se psy pracujeme, jezdíme na závody, výstavy a pořádáme různé akce. Chtěli bychom Vás na těchto stránkách o všem informovat, především o naší akci Staff Bull Show. Chceme Vás seznámit i s další naší činností a možná tak trochu zapojit(popřemýšlet) do diskuze na téma tzv. „Bojová plemena".

Lucky bull team by chtěl touto formou aktivit , kterou vytváří, najít společnou cestu pro všechny chovatele, zájmové skupiny a kluby našich psích „Gladiátorů“. Chceme reagovat aktivním způsobem na mýty, pověry, ale především na bulvární zpravodajství, které kvůli senzacechtivosti záměrně informuje laickou, ale někdy bohužel i kynologickou veřejnost, úmyslně lživě.

My, chovatelé těchto psích „Válečníků", se s úctou od svých psů učíme ctnostem, které jim jsou bohem vtěleny (láska, síla, rozvážnost). Naši „Rytíři" nikdy bezdůvodně nezabíjí , chrání sebe i nás. Nezradí, jako mušketýr ctí, svůj řád, erb a krále.To je to, co na nich právě obdivujeme . Vydejte se s námi společně na boj proti lžím a fanatické nesnášenlivosti, které jsme byli svědci v okolních zemích.

Za L.B.T. Dan a Pavel


WELCOME ON THE PAGE OF THE

LUCKY BULL TEAM

Let us say a few words as an introduction ?


We are a Bull Terrier Breeders´ Association. Our pedigree dogs are as follows: American Pit Bull Terrier APBT, American Staffordshire Terrier AST, Staffordshire Bull Terrier SBT, English Bull Terrier ABS.We train these dogs, take part in contests, shows, and organize different actions. On this web page we would like to inform you about these activities, first of all about our action “Staff Bull Show”. We would like to inform you about other activities of our Association as well, and involve you in discussions on the subject “Combat Breeds”.

Lucky Bull Team would like to search for a common ground for all breeders, dog lovers and clubs of our dog “Gladiators”.
We want to respond actively to myths and superstitions, and first and foremost to the tabloids which bring not only sensational news but even downright lies both to the lay and learned public.


We, the breeders of these dog “Warriors”, reverently learn from our dogs their inborn virtues (love, strength, circumspection). Our “Knights” never kill willfully, they protect themselves as well as us. They do not betray, like musketeers they are faithful to their order, coat of arms and the King. That is why we admire them.
Let us go together to fight the lies and fanatical intolerance we have witnessed in the neighbouring countries.


Over L.B.T. Dan and Pavel

HERZLICH WILLKOMMEN ES SIE AN SEITEN

LUCKY BULL TEAM

Was sagen eingangs kurz, klar und treffen?


Wir sind Gruppe Menschen, welche sich betreibt Hundezucht Terrier Modell Bull : Amerikanisch Pit Bull Terrier APBT, Amerikanisch Staffordshire Terrier AST , Staffordshire Bull Terier SBT und Englisch Bull Terrier EBT. Sich Hunde wir arbeiten, fahre an Firmen, Exposition und geben wir verschiedene Aktion. Wir möchten Sie an derselben Seiten um allen informieren, vor allem um unser Aktion Staff Bull Show. Möchten wir Sie bekanntmachen samt weitere unser Tätigkeiten und möglich so ein bißchen einschalten (nach-nachdenken) nach Diskussion an Thema sog . „Gefechtsmäßig Schläge".

Lucky Bull Team wollte diese Form Aktivitäten , die das schafft, finden gemeinsam Gänge für alle Züchter, Interessen Gruppen und Klub unseren hündisch „Gladiatoren". Möchten wir rückwirken aktive Art an sich waschen, Aberglaubens, aber vor allem an Boulevard Nachrichtendienst, die wegen Sensation-Lüsternheit mit Vorsatz unterrichtet laienhaft, aber manchmal leider und kynologisch Öffentlichkeit, mit Absicht lügenhaft.

Wir, Züchter derselben hündisch „Kriegen", sich hochachtungsvoll von meiner Hunde lernen wir Tugend, die sie sind reich Inkorporation (Liebe, Stärke, Besonnenheit). Unseren „Rittern" nie unbegründet töten nicht , wahrt dich und uns. Nein verraten, wie Musketier beehrt, sein Ordnung, Schild und von König. Das ist das, was an ihnen eben Bewunderungen . Sich begeben mit uns gemeinsam an Kampf gegen Geschichten und fanatisch Unverträglichkeit, die wir sind waren Zeuge in umliegend Ländern.

Zu L.B.T. Dan und Pavel/